ޓްރެފިކާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަށް ލުޔެއް ދެއްވައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ބާވަތެއްގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ ދަށުން، މަޢާފުކުރެވިގެން ދާނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 5 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކުރެވޭނީ 25 އޮކްޓޯބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ 20 (ވިހި) ގަޑިއިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަމެވެ.


© Ministry of Transport & Civil Aviation 2021
Customer Service Hotline: 1511

ePortal is now available 24x7

Got suggestions? Need help? eportal@transport.gov.mv